اموزش شیمی دوازدهم :فصل دوم شیمی دوازدهم | اسایش و رفاه در پناه شیمی (قسمت سوم)

اموزش شیمی دوازدهم :فصل دوم شیمی دوازدهم | اسایش و رفاه در پناه شیمی (قسمت سوم)

اموزش شیمی دوازدهم :فصل دوم شیمی دوازدهم | اسایش و رفاه در پناه شیمی (قسمت سوم) : در قسمت های قبلی اموزش فصل دوم شیمی دوازدهم سعی داشتیم تا نمای کلی از الکتروشیمی را برای شما شرح دهیم. اما در قسمت گذشته ، عدد اکسایش را برسی کردیم که نیمه کاره ماند. در این قسمت ابتدا تعیین عدد اکسایش را به طور کامل به شما توضیح می دهیم و در انتها به تعریف اکسایش و کاهش و مسائل مربوط به ان بسنده می کنیم. همراه کلاس من باشید و ما را از نظرات خود بی بهره نسازید.

عدد اکسایشاموزش شیمی دوازدهم :فصل دوم شیمی دوازدهم | اسایش و رفاه در پناه شیمی (قسمت سوم)

در ادامه تعیین عدد اکسایش همراه شما هستیم. عدد اکسایش هالوژن ها در ترکیب با ترکیبات دوتایی با فلزات و نافلزات منفی یک می باشد و در ترکیب شدن با هالوژن دیگر ، هالوژنی که در گروه بالاتری قرار دارد ، دارای عدد اکسایش منفی یک می باشد. این نکته را نیز فراموش نکنید که عدد اکسایش عنصر های گروه اول و عنصر های گروه دوم به ترتیب مثبت یک و مثبت دو می باشد. در ضمن الومینیم در ترکیبهایی که حضور دارد، مثبت سه می باشد.

اگر عنصری به صورت ازاد در اختیار شما قرار دادند می توانید با در نظر گرفتن این نکته که عناصر به صورت ازاد عدد اکسایش صفر دارند مسئل را حل نمایید. توجه داشته باشید که یون های تک اتمی عدد اکسایشی برابر با یون خود دارند.  برای حل کردن و یا به دست اوردن یک عنصر ناشناس ، بدانید که یک ترکیب مجموع اعداد اکسایش خنثی و برابر صفر دارد.و یک یون چند اتمی مجموع اعداد اکسایش ان ، برابرست با بار ان .

تعریف اکسایش و کاهش

در تعریف واکنش اکسایش و کاهش باید گفت واکنشی خواهد بود که در ان الکترون داد و ستد می شود به گونه ای که یک ونه الکترون از دست داده و گونه ای دیگر الکترون می گیرد. برخی با از دست دادن الکترون اکسایش یافته و برخی از گونه های دیگر با گرفتن الکترون کاهش می یابند. با توجه به اینکه الکرون داده شود و گرفته شود تعریف کردیم. اما اگر  بخواهیم بر مبنای عدد اکسایش تعریف کنیم بایست بگوییم که اگر در واکنشی عدد اکسایش افزایش یابد ان ماده اکسایش یافته و اگر این عدد کاهش یابد ان ماده کاهش می یابد. در انتها نیز لازم است تا از اکسنده و کاهنده با شما سخن بگوییم .

اکسنده و کاهنده

اکسنده به ماده ای می گوییم که کاهش یافته و یا احیا شده است .ماده ای که با گرفتن الکترون از گونه ای ای دیگر در واکنش ان ها را اکسید نماید ، و خود کاهش یابد اکسنده نامیده می شود. کاهنده نیز به ماده ای می گوییم که باعث شود گونه ای دیگر کاهش یابد و خود اکسایش یابد. این نوع ماده با دادن الکترون عدد اکسایش را برای گونه دیگر کاهش می دهد.

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی