آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم(قسمت چهارم)

آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم(قسمت چهارم)

آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم(قسمت چهارم): در قسمت چهارم زیست فناوری و مهندسی ژنتیک همراه شماییم تا تمامی نکات مروبط به ان ر برای شما شرح دهیم همراه کلاس من باشید.در هر قسمت سعی شده تا نکات به صورت کامل بیان شود.آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم(قسمت چهارم)
نكات ديسك و يا پلازميد:

1-ديسك يك مولكول از جنس DNA مي باشد. هم چنين دو رشته اي و حلقوي و خارج فام تني و يا خارج كروموزومي نيز مي باشد.

2- به طور معمول در سلول هاي باكتريايي( و نه همه ي باكتري ها) و هم چنين بعضي از قارچ ها( مثل مخمر ها) وجود دارد.

3- تكثير و همانند سازي ان مستقل از ميزبان مي باشد.

4- به ديسك ها كروموزوم ها يا فام تن هاي كمكي نيز گفته مي شود. زيرا داراي ژن هاي متفاوتي مي باشند كه درون كروموزوم هاي اصلي باكتريايي موجود نمي باشد مانند ژن هاي مقاومت به انتي بيوتيك. اين ژن باعث مي شود كه باكتري ها پاد زيست ها و يا انتي بيوتيك ها را تبديل به موادي غير كشنده و هم چنين قابل استفاده براي خودشان كنند.

5- با انتقال قطعه ي DNA ي مورد نظر مان به ديسك و وارد كردن ان به سلول ميزبان، با هر بار همانند سازي و تكثير ديسك( پلازميد) ژن و ياDNA ي مورد نظر نيز همانند سازي و تكثير مي شود.

6- اگر از ديسكي استفاده شود كه فقط يك جايگاه تشخيص براي انزيم برش دهنده داشته باشد، بهتر است.

ساخت و تشكيل آموزش زیست شناسی فصل هفتم دوازدهم | زيست فناوري و مهندسي ژنتيك دوازدهم(قسمت چهارم)DNA

مراحل ساخت و تشكيل DNA ي نو تركيب عبارتند از :

1-در ابتدا بايد DNA ي ناقل با همان انزيم برش دهنده اي كه ژن مورد نظر و اصلي را برش داده اند، برش دهيم، به اين علت كه برش دادن پلازميد با انزيم، پلازميد را به يك قطعه دناي خطي با دو انتهاي چسبنده تبديل مي كند.

2- در نهايت بايد با استفاده از انزيم ليگاز( اتصال دهنده) DNA ي مورد نظر را به ديسك اتصال دهيم.

وارد كردن DNA ي نو تركيب

گام سوم، وارد كردن DNA ي نو تركيب به ياخته ي ميزبان: براي وارد كردن دناي نو تركيب به درون ياخته ي ميزباني هم چون باكتري، بايد بر روي ديواره ي باكتري منافذي را ايجاد كنيم كه براي ايجاد اين منافذ مي توان از روش هايي چون شوك الكتريكي و يا شوك حرارتي به همراه مواد شيميايي كمك گرفت. چون همه ي باكتري ها دناي نو تركيب را از محيط دريافت نمي كنند، پس بنابر اين جدا كردن باكتري هايي كه ديسك را دريافت كرده اند از ان هايي كه ديسك را دريافت نكرده اند و يا فاقد ديسك اند، لازم و ضروري است. بايد بدانيم كه باكتري كه دناي نو تركيب را دريافت كرده است جز ياخته هاي تراژني محسوب مي شود.

× پزشکی و بهداشت توسعه فردی و اجتماعی دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
کسب و کار
کارآفرینی مدیریت
گردشگری مهندسی
ریاضی کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
عکاسی موسیقی
ورزشی
ورزش های گروهی