جزوه باکتری شناسی جاوتز | خلاصه باکتری شناسی جاوتز |اموزش باکتری شناسی

جزوه باکتری شناسی جاوتز | خلاصه باکتری شناسی جاوتز |اموزش باکتری شناسی

جزوه باکتری شناسی جاوتز | خلاصه باکتری شناسی جاوتز |اموزش باکتری شناسی  : در ادامه اموزش میکروب شناسی و باکتری شناسی به قسمت بیماری زایی عفونت باکترایی خواهیم پرداخت. همراه کلاس من باشید تا بیشتر در مورد باکتری با شما سخن بگوییم.

بيماري زايي عفونت هاي باكتريايي

باكتري هاي بيماري زا خصوصياتي دارند. كه اين خصوصيات شامل:

  1. قابليت انتقال
  2. اتصال به سلول هاي ميزبان
  3. تهاجم به سلول ها و بافت هاي ميزبان
  4. توانايي توليد توكسين
  5. توانايي فرار از سيستم هاي دفاعي ميزبان

نكته: البته مقاومت نسبت به انتي بيوتيك ها و ضد عفوني كننده ها، با ويرولانس( بيماري زايي) ارتباط دارد. نكته: اگر باكتري ها يا واكنش هاي ايمني ميزبان نسبت به ان ها بتواند براي فرد اسيب رسان باشد، بيماري ايجاد مي شود.اتصال: چسبيدن باكتري به سلول هاي ميزبان. مهم ترين مرحله پس از ورود باكتري ها به بدن ميزبان مي باشد.حامل: فرد يا حيواني كه داراي عفونت بدون علايم است و مي تواند بيماري را به سايرين منتقل كند.عفونت: تكثير باكتري هاي بيماري زا( حتي بدون علامت) در بدن فرد( تكثير فلور طبيعي در بدن معمولا عفونت نيست)تهاجم: فرايندي كه با استفاده از ان ميكرو ارگانيسم به سلول يا بافت ميزبان وارد شده و در بدن انتشار مي يابد.ميكروبيوتا: فلور نرمال ساكن در افراد سالم و نرمالغير بيماري زا: ميكرو ارگانيسمي كه بيماري را در بدن فرد ايجاد نمي كند.بيماري فرصت طلب: عاملي كه تنها هنگام ضعيف بودن سيستم ايمني قادر به بيمار كردن فرد است.بيماري زا: ميكرو ارگانيسمي كه بيماري را در بدن فرد ايجاد مي كند.
جزوه باکتری شناسی جاوتز | خلاصه باکتری شناسی جاوتز |اموزش باکتری شناسی بيماري زايي يا پاتوژنيسيتي: توانايي يك عامل بيماري زا، در ايجاد بيماريتوكسين زايي: توانايي توليد توكسين .سوپر انتي ژن: توكسين پروتئيني كه به MHC و گيرنده هاي سلول هاي T متصل شده و موجب تحريك تعداد زيادي سلول T و توليد سيتوتوكسين مي شود. و در نهايت موجب سندروم شوك كاوازاكي مي شود.ويرولانس: توانايي كمي يك عامل در ايجاد بيماري كه مستلزم اتصال، تهاجم و توكسين زايي است. جهت منسوب كردن بيماري هاي باكتريايي به يك گونه ي خاص باكتريايي، از فرضيه هاي كخ استفاده مي كنيم. اين فرضيه ها اصول پايه ي ميكروب شناسي هستند. اما بعضي از گونه ها با اين فرضيه ها هم خواني ندارند. براي مثال ترپونما پاليدوم و مايكو باكتريوم لپره كه قادر به رشد در شرايط ازمايشگاهي نيستند و يا نايسريا گونوره كه قادر به ايجاد بيماري در هيچ مدل حيواني نمي باشد.
اين مشكلات باعث شد تا فرضيه هاي مولكولي كخ و بعد از ان اصول راهنماي ميكروبي و استفاده از اسيد نوكلئيك ها جاي خود را به فرضيه هاي قبلي بدهند.
باكتري ها به سه دسته طبقه بندي مي شوند.

  1. بيماري زا مثل عامل سل و عامل طاعون
  2. بيماري زاي فرصت طلب مثل گونه هاي سودوموناس
  3. غير بيماري زا مثل فلور هاي طبيعي
× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی