آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت سوم)

آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت سوم)

آموزش فیزیک دوازدهم : اموزش دینامیک فیزیک دوازدهم | فصل دوم فیزیک دوازدهم (قسمت سوم):در ادامه اموزش دینامیک ، کلاس من به انواع نیرو ها خواهد پرداخت تا در کنکور  یا ازمون های ازمایشی که شرکت می کنید، بهترین نتیجه ها را از مبحث دینامیک فیزیک بگیرید. همراه ما باشید. تمامی نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

انواع نیروها

در قسمت قبلی این سری مطلب ، نیروی ها را به طور خلاصه با شما در میان گذاشته ایم.ابتدا به نیروی وزن می پردازیم.

نیروی وزن :نیرویی که از طرف زمین به جسم وارد خواهد شد و این نیرو همراه رو به پایین است.

نیروی عمودی تکیه گاه :نیرویی است که از طرف سطح به جسم وارد می شود و همواره عمود بر سطح و رو به بیرون سطح وارد می شود.

نیروی مقاومت شاره : نیرویی است که از سمت شاره یا مایع و گاز در خلاف جهت حرکت جسم به ان وارد خواهد شد .

نیروی کشسانی فنر : نیرویی است که در فنری که کشیده شده و یا فشرده شده که خلاف جهت جابجایی فنر است.

نیروی گرانش

نیرویی است که دو جسم به اندازه های جرمی m1 , m12 در فاصله d به یک دیگر وارد می سازند. این نیرو را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود. به گونه ای که نیرو نسبت مستقیم دارد  با حاصل ضرب اندازه جرم ها و نسبت عکس دارد با مجذور فاصله .در این فرمول نیز ثابت جهانی گرانش وجود دارد که برابرست با فرمول  :

نیروی وزن :نیرویی است که زمین به جسم با جرم خاص وارد می کند. فرمول ان نیز به ترتیب زیر است. شتاب گرانش را نیز می توان از طریق زیر به دست اورد .شتاب گرانش نیز بدین معنی است که نیرویی به جسمی به جرم واحد وارد می شود .شتاب گرانشی با توجه به فاصله متغیره و به طور کلی در سطح زمین حدودا برابرست با 9/81 .

فرمول هایی که در زیر اورده ایم به ترتیب توضیح خواهیم داد . به گونه ای که اگر جسمی در فاصله h قرار داشته باشد برای مقایسه شتاب گرانش ان باید از تناسب زیر استفاده کنیم.

وزن به مقدار شتاب گرانش وابسته است. هرچه از سطح زمین دور تر شویم ، شتاب گرانش کاهش می یابد.برای همین است که وزن یک جسم در نقاط مختلف متفاوت است ولی خوبی جرم به یکسان بودن ان در تمامی سطوح است.  با کلاس من همراه باشید و تمامی نظرات خود را به ما اعلام کنید. همچنین با دنبال کردن هشتگ های مروبوط به زمینه های مورد علاقه به تمامی مطالب ان دسترسی یابید.

 

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی