آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت چهارم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت چهارم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت چهارم) : ملکول های اطلاعاتی :در ادامه قسمت قبل در این قسمت کلاس من قصد دارد تا هرچه بیشتر به نکات مدل ارائه شده توسط واتسون و کریک بپردازد و در ادامه نیز به رنا و انواع ان بپردازد . همراه ما باشید و تمامی نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

نکات مدل واتسون و کریکآموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت چهارم) : ملکول های اطلاعاتی

در ادامه نکات واتسون و کریک لازم است بدانید که بین قند یک نوکلئوتید بافسفات نوکلئوتید دیگر ، پیوند فسفو دی استر و بین باز های مقابل هم پیوند هیدروژنی برقرار است. بازهای ادنین با تیمین همچون بازهای گوانین با سیتوزین را باز های مکمل می نامیم. پیوند هیدروژنی بین گوانین و سیتوزین بیشتر از همین نوع پیوند بین ادنین با تیمین است. مکمل بودن باز ها ازمایش چارگاف را تایید خواهد نمود. امادر این قسمت لازم است بگوییم چرا اینگونه فرمی بهترین شکل قرار گیری حساب می شود . اگر توجه کنید ، قطر ملکول در سرتاسر ان به یک میزان است و این یعنی بهینه ترین شکل ممکن برای جای گرفتن دی ان ای در هسته می باشد . مورد دیگری که می توان به ان به عنوان مزیت ساختار ارئه شده تلقی کنیم ، جفت شدن مکملی باز هاست که این توانایی را برای ما ایجاد کرده است که اگر فقط یک ردیف از توالی را بدانیم می توانیم توالی مقابل ان را متوجه شویم.

پایداری اطلاعات بستگی دارد به اینکه قطر دی ان ای ثابت باشد که در این توصیف ، ثابت بودن ان رعایت شده است. توجه کنید که فام تن ها نیز در این مدل ، بهتر فشرده شده اند . درست است که پیوند هیدروژنی ضعیف بوده و به راحتی گسسته می شود اما باید بدانید وقتی تعداد زیادی از این پیوند نر هم قرار داشته باشند استحکام بسیاری را به دنا خواهد بخشید به گونه ای که در مواقع همانند سازی ، دو رشته دنا بدون از دست رفتن پایدار می توانند از یک دیگر جدا شوند .

رنا (ار ان ای)

انواع مختلفی از ار ان ای یا رنا داریم که هر کدام وظایفی خاصی را خواهند داشت . با ما همراه باشید تا بیشتر به این موارد بپردازیم. ابتدا به طور کلی انواع رنا ها را باید بدانید که شامل چه مواردی می شوند:

رنای پیک ، رنای ناقل و رنای رناتنی یا ریبوزومی

رنای پیک :اطلاعات ژنی را از دنا به ریبوزوم یا رناتن انتقال می دهد. و ریبوزوم یا رناتن با توجه به این اطلاعات ، پروتئین سازی را انجام می دهد. رنای پیک اطلاعات لازم برای درست کردن زنجیره پلی پپتیدی را دارد. 

رنای ناقل : معروف است به تی ار ان ای و یا تی رنا که امینواسید ها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت رناتن منتقل می کند و به همین دلیل است که ناقل نامیده شده است.

رنای ریبوزومی : در ساختار ریبوزوم ، علاوه بر پروتئین ، رنای ریبزومی وجود دارد .با ما در ادامه همراه باشید و با دنبال کردن هشتگ مربوط به موضوع مورد علاقه خود، به تمامی مطالب در ان حیطه را دسترسی داشته باشید.

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی