آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت هشتم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت هشتم) : ملکول های اطلاعاتی

آموزش زیست دوازدهم | آموزش زیست شناسی فصل اول دوازدهم (قسمت هشتم) : ملکول های اطلاعاتی : در قسمت های قبلی به طور کلی از مولکول اطلاعاتی صحبت کردیم . اما در این قسمت سعی داریم تا در سه مرحله دیگر از همانندسازی را خدمت شما اموزش دهیم. همراه ما باشید .در انتها نیز به جایگاه و دوراه همانندسازی خواهیم پرداخت .

مراحل همانندسازی

در مرحله یک و دو در قسمت قبلی به شما اموختیم که مانند زیپ ملکول دی ان ای باز می شود. در مرحله سوم نیز انزیم دی ان ای پلیمراز ، نوکلئوتید های مکمل را با نوکلئوتیدهای رشته الگو جفت می شوند.توجه شود که اضافه شدن نوکلئوتید بستگی دارد به رشته الگو . در مرحله چهارم ، انزیم دی ان ای بسپارز پیوندهای فسفودی استر را می سازد.توحه شود که در هنگام ساخت این نوع پیوند ، نوکلئوتید های ازاد که سه فسفاته هستند ، دو فسفات خود را از دست می دهند .در مرحله اخر و یا پنجم ، که مرحله ویرایش نام دارد، انزیم دی ان ای بسپاراز پس از ساختن پیوند فسفودی استر ، بازخواهد گشت و به برسی رابطه مکملی نوکلئوتید می پردازد.به گونه ای که اگر اشتباهی صورت گرفته باشد ،نوکلئوتید اشتباهی را برداشته و نوکلئتید درست را جا گذاری می کند. توجه کنید که علاوه بر توانایی پلیمرازی خود ، توانایی نوکلئازی نیز دارد به صورتی که دنا را برش می دهد. پس اگر انواع فعالیت انزیم دی ان ای بسپاراز را از شما جویا شدند ، می توانید از فعالیت بسپارازی و یا پلی مرازی و نوکلئازی ان نام ببرید. به فعالیت نوکلئازی ، فعالیت ویرایشی نیز میگوییم.

جایگاه و دوراهی همانندسازی

باید توجه کنید که به محل انجام همانندسازی که دورشته دی ان ای از هم جدا می شوند را جایگاه همانندسازی می نامیم. در جایگاه همانندسازی دو رشته از یک دیگر باز می شوند اما باقی قسمت ها بسته می مانند و کم کم باز خواهند شد. در هرجایگاه از همانندسازی ، دو دوراهی تشکیلی می شود که در هر دوراهی سه انزیم در حال فعالیت هستند که عبارتند از : یک انزیم هلیکاز و دو انزیم دنابسپاراز . پس اگر سوال شود که در یک جایگاه همانندسازی چندتا انزیم در حال فعالیت هستند می گویید: شش انزیم و اگر از شما سوال شود چند نوع انزیم در جایگاه همانندسازی در حال فعایت هستند باید بگویید : دو نوع .  در ادامه همراه ما باشید و ما را دنبال کنید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عززان هستیم. همچنین می توانید با دنبال کردن هشتگ های مورد عاقه خود به مطالب بیشتر در زمینه مورد علاقه دست پیدا کنید.

 

× دانش آموزی و کنکور
کنکور
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
مهندسی
کامپیوتر مکانیک
هنر و موسیقی
موسیقی